วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read more

ชาวกุดบากพัฒนาศึกษา น้อมเกล้า ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Read more