เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมปฎิบัติการ “การเขียนแผนปฎิบัติการโดยบูรณาการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง” วันที่ 5 สิงหาคม 2560

คลิ๊กที่ลิงค์เพื่อดู

Read more

ประกาศโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ประกาศโรงเรียนกุดบาก

Read more

ประกาศโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา เรื่องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ด้วยวิธีตกลงราคา

ประกาศโรงเรียนกุดบาก

Read more

ทดสอบระบบข่าวเว็บไซต์

 

Read more