ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อำเภอกุดบาก

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

          โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา  ตั้งอยู่เลขที่  279 หมู่ที่ 1  ถนนกุดบาก-คำเพิ่ม   บ้านกุดบาก      ตำบลกุดบาก  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรสาร 042-784026   ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2218

วิสัยทัศน์

“ภายในปี พ.ศ.2558 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา มีระบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมนำวิชาการ สู่มาตรฐานชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

                     พันธกิจ

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

2) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ

3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

4) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา และวิชาชีพ

5) พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียน

6) ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงสอดคล้องกับวิถีชุมชน และอาเซียน

7) มุ่งพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

อัตลักษณ์

“เป็นคนดีศรีกุดบาก” เป็นอัตลักษณ์ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้เป็นคนที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1) คุณธรรมนำวิชาการ  คือ ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นำไปปฏิบัติได้ ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ

2) สืบสานภูมิปัญญา  คือ  สืบทอดรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำไปใช้อย่างยั่งยืน

3) รักษาสิ่งแวดล้อม  คือ  อนุรักษ์  สร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้ คุณธรรมด้านสิ่งแวดล้อม จากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน

4) น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริองค์พ่อหลวง

5) เลี้ยงชีพสร้างชุมชน  คือ  อยู่ในท้องถิ่น ทำกิน ด้วยรักและศรัทธา   รู้คุณค่าบรรพชน

เอกลักษณ์

“ภูมิทัศน์งามตา รักษาสิ่งแวดล้อม มีพร้อมเศรษฐกิจพอเพียง” คือ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

วันที่  17  พฤษภาคม  2515   ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  ให้เปิดสอนระดับเป็นสาขาของโรงเรียนสกลราช วิทยานุกูล  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียน 42 คน โดยอาศัยโรงฝึกงานโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง   และเมื่อ วันที่  22  พฤษภาคม  2516  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  อนุมัติให้เปิด สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้อัตราครู 4  อัตรา ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  และในปีเดียวกันนี้  ได้ย้ายสถานที่เรียนไปอาศัยวัดโดยเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านกุดบาก เพราะโรงฝึกงานเดิมคับแคบ

ปีการศึกษา  2517  ได้อาคารเรียน  เเบบ  216   จำนวน 6 ห้องเรียน ไม่มีผู้รับเหมาก่อสร้างผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคเงิน คนละ 200 บาทได้เงิน 39,500 บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นอาคารไม้ 7×48 เมตร มุงสังกะสี สร้างเสร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2517 จึงได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดบ้านกุดบากมาอยู่ที่โรงเรียนในปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน  ชื่อ นายอุทัย  เจริญธรรม  การศึกษา  กศ.ม บริหารการศึกษา

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน มีดังนี้     

ปีการศึกษา  2517  ได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนในบริเวณปัจจุบัน  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 –  มัธยมศึกษาปีที่  6  โดยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปีการศึกษา  2532

ปีการศึกษา  2532  ในปีการศึกษา  2539  ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน  แบบ  426  ล พิเศษ  แต่เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจจึงไม่สามารถสร้างให้สำเร็จได้

ปีการศึกษา  2547  โรงเรียนได้รับร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น  เฉลิมพระเกียรติ  2547  ได้รับทุนดำเนินการจากสมาคมสร้างสรรค์ไทย  40,000  บาท  และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสร้างสรรค์สิงแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี  2547 ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พร้อมทุนดำเนินงานเพื่อขยายเครือข่าย  84,000  บาท

  ปีการศึกษา  2548  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร 216 ล ปรับปรุง 46  งบประมาณ  14,000,000 บาท ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในวันที่  28  กรกฎาคม  2549

 ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนได้รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2549   และผ่านการรับรองในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม   และเมื่อวันที่  29-31   มกราคม 2550  โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกรอบที่  2 ผ่านการประเมินรับรองจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

  ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนได้รับเข้าร่วมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  และร่วมแสดงผลงานโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักศึกษา  ระดับภูมิภาค  ณ  หอประชุมกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่   29-31 มกราคม   2550   และเข้าแสดงผลงานนักเรียนวิถีชีวิตชาวกะเลิงกับผ้าย้อมครามในงานมหัศจรรย์เด็กไทย  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี  ระหว่างวันที่   3-4   พฤศจิกายน  2550

              ปีการศึกษา  2551

1)    ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ ( KM ) โดยได้รับโล่จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานเลขาสภาการศึกษา  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

2)    เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3)    ได้รับรางวัลชนะเลิศธนาคารขยะรีไซเคิลระดับจังหวัดสกลนคร และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4)    เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              ปีการศึกษา  2552  

1)  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ใน  การประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดสกลนคร  ประจำปีการศึกษา   2551   และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ของ สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 9 จังหวัดอุดรธานี

2)  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ เพชร” ของกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีการศึกษา 2551

        ปีการศึกษา 2553

1)  โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ “โครงการต้นบากหายไปไหน”

2)  โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนในฝัน จากกระทรวงศึกษาธิการ

3)  โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพยนตร์สั้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 4 ระดับประเทศ

4)  เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ (กบนอกกะลา) ของบริษัททีวีบูรพาจำกัด ปี 2553

ปีการศึกษา  2554

1) เหรียญทองและได้เป็นตัวแทนระดับเขต/การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์,หนังสือเล่ม

เล็ก,โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา,เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๑-๖ ปีการศึกษา 2554

2) เข้าร่วมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนที่มีคุณภาพในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2554

3) รางวัลชมเชยโครงการประกวดเรียงความ กฟผ. ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ปีการศึกษา 2555

1) ได้เข้าร่วมสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนที่มีคุณภาพในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา Supremacy  with Grace and Wisdom

2) ได้เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานการสอนงานอาชีพในโรงเรียน โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม  นำสู่  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ถนนลูกหลวงเลียบคลองผดุงเกษม กรุงเทพมหานคร

3) รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับ ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วย

ปัญญา Supremacy with Grace and Wisdom