วิสัยทัศน์ ปรัชญา

                   วิสัยทัศน์

“ภายในปี พ.ศ.2560 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา มีระบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมนำวิชาการ สู่มาตรฐานชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

                 ปรัชญา 

“สุวิชาโน ภวํ โหติ” ผู้มีความรู้ดีเป็นผู้เจริญ