พันธกิจ

พันธกิจ

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

2) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ

3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

4) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา และวิชาชีพ

5) พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียน

6) ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงสอดคล้องกับวิถีชุมชน และอาเซียน

7) มุ่งพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

2. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร อย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกงาน

3. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

5. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6. ผู้เรียนมีความสามารถตามศักยภาพและความถนัด (ศึกษาต่อ)

7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง สอดคล้องกับวิถีชุมชน และอาเซียน

8. ผู้เรียนมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาชีพ

9. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10. โรงเรียนหลักสูตรที่เหมาะสม

11. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอเหมาะสม และใช้คุ้มค่า

12. โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมรวบรวม แหล่งเรียนรู้

ทั้งในและนอกโรงเรียน

13. โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนำไปใช้อย่างคุ้มค่า

14. โรงเรียนมีระบบนิเทศ ติดตาม ที่มีประสิทธิภาพ

15. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ