Video Grid Gallery

กุดบากข่าว : วันปัจฉิมนิเทศ 13/03/2560
กุดบากข่าว : ราตรีลีลาศ ม 6 9/03/2560
กุดบากข่าว : ถ่ายทำศูนย์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 01/03/2560
กุดบากข่าว : ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
กุดบากข่าว : ค่ายลูกเสือ ม 3 24/02/2560
กุดบากข่าว : เปิดบ้านวิชาการ Open House 28/02/2560
กุดบากข่าว : ค่ายเยาวชนเครื่อข่ายหัวใจพอเพียง 27/02/2560
กุดบากข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ ม 1,2 24/02/2560
กุดบากข่าว : เลือกตั้งนายกมนตรีนักเรียน 2560 21/02/2560
กุดบากข่าว : ตลาดแก้ 0 ร มส ปีการศึกษา 2559 20/02/2560
กุดบากข่าว : วันเกียรติยศ ม.6 ปีการศึกษา 2559 20/02/2560
กุดบากข่าว : กีฬาต่อต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลกุดไห 18/02/2560
โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ มาศึกษาดูงาน 10/02/2560
กุดบากข่าว : ค่ายสภาเด็กนักเรียน 09/02/2560
กุดบากข่าว : ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ศรร.โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
กุดบากข่าว : ค่ายทักษะชีวิตพัฒนาจิตอาสาและสังคม