ข้อมูลโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดบากพัฒนาศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kutbakpattanasuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกุดบาก
ตำบล :
  กุดบาก
อำเภอ :
  กุดบาก
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47180
โทรศัพท์ :
  042784026
โทรสาร :
  042784026
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  kutbak_mat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำอูน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดบาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2559 เวลา 15:04:48 น.
)

https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1047540635&page=info